Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členské schůze

Rubriky

Zápisy

Příspěvků: 0

Příspěvky

Zápis z členské schůze dne 24.9.2014

16. 10. 2014

| Rubrika: Členské schůze

 Zápis členské schůze Spolku Jižní Svahy Zlín

 

Datum :          24.9.2014

Místo konání:    Salonek restaurace NOVEX

18,09 hod. přítomno 14 členů s právem hlasovat

Zapisovatel:

Pavel Dočkal - Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Sčitatel hlasů:

Pavel Sekula – Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - SCHVÁLENO

Ověřovatel zápisu :

Vratislav Hladký - Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Program členské schůze:

1. Administrativní záležitosti a zpráva o činnosti výboru

2. Změna stanov – zvýšení členů výboru spolku na pět

3. Volba nových členů výboru spolku

4. Stanovení výše ročního členského příspěvku – 300,- Kč

5. Záměry a cíle spolku pro následující období

6. Různé

1. Zpráva o činnosti spolku.

Zprávu o činnosti spolku včetně zprávy o hospodaření přednesl předseda spolku a je přílohou tohoto zápisu. Členská schůze vzala tuto zprávu na vědomí.

2. Změna stanov – zvýšení členů výboru na pět

Jak vyplynulo ze právy o činnosti spolku, navrhuje výbor spolku, s ohledem na další práci a úkoly spolku, zvýšení počtu členů výboru spolku na pět.

– Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdrželo – SCHVÁLENO

Členská schůze schválila svým usnesením zvýšení počtu členů výboru na pět.

3. Volba nových členů výboru

Představenstvo navrhlo jako čtvrtého člena představenstva paní Šárku Tesařovou ( místopředsedkyně SVJ Na Honech 4919 ).

– Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželo – SCHVÁLENO

Členská schůze schválila svým usnesením paní Šárku Tesařovou členkou představenstva spolku. Pátého člena představenstva představenstvo navrhne ke schválení později.

V 18:45 bylo přítomno 13 členů spolku s právem hlasovat

4. Stanovení výše ročního členského příspěvku – 300,- Kč

Představenstvo navrhlo výši ročního členského příspěvku na činnost spolku 300,- Kč se splatností jednoho měsíce od výzvy učiněné dopisem představenstva i v mailové podobě. Vybrané prostředky budou požity na běžnou činnost spolku.

– Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Členská schůze schválila svým usnesením stanovení ročního členského příspěvku ve výši 300,- Kč s měsíční splatností od výzvy učiněné představenstvem.

 5. Záměry a cíle spolku pro následující období

Předseda spolku Pavel Sekula v rámci tohoto bodu navrhl, aby mimo stanovené cíle a záměry spolku, které byly specifikované při založení spolku, které je třeba plnit, řešit a pokračovat v rozpracovaných projektech, je třeba rozšířit je o oblasti, které by mohly vycházet vstříc jak stávajícím členům, tak i ostatním potencionálním zájemcům o členství. Mezi takovéto úkoly patří vypracování poradenského portálu ( v rámci upraveného a modernizovaného webu spolku ),  zaměřujícího se na pomoc při řešení běžných i specifických problémů, se kterými se jako členové bytových družstev nebo členové společenství vlastníků potýkáme. Vhodné by mohlo být i členství v organizaci „ Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR,z.s.“.

Jinou takovouto myšlenkou je vytvoření společné správcovské firmy, která by nahradila správcovské firmy se kterými nejsou dobré zkušenosti , nebo je na nich příliš velká závislost. Nová správcovská firma členů spolku by mohla přinést pružnější a přímější jednání, snížení nákladů na správu a větší kontrolu členů spolku nad prací správcovské organizace.

V neposlední řadě je potřebné pracovat na získání širší členské základny a propagaci spolku na celých Jižních Svazích. Členská schůze vzala tuto zprávu na vědomí.

6. Různé

V rámci diskuze vystoupil pan Vratislav Hladký s přednáškou na téma „Povinné měřiče tepla“. Tato přednáška byla doplněna bohatou diskuzí se členy spolku ale i s přítomnými hosty, kterých přišlo celkem 22. Přednášku a její prezentaci lze najít na webu spolku.

Členská schůze byla ukončena ve 20:45 .

Zápis zapsal:

Pavel Dočkal

Zápis ke stažení

 

 

Pozvánka na členskou schůzi dne 24.9.2014

9. 9. 2014

| Rubrika: Členské schůze

 

Pozvánka na členskou schůzi

Vážené dámy a pánové,

zveme Vás na členskou schůzi Spolku Jižní Svahy Zlín , ve středu dne 24.9.2014 v 18:00 hodin do salónku (v prvním patře ) restaurace Pizzaburger ( NOVEX ) pod druhým segmentem ( Na Honech I 5541 ).

Program:

1. Administrativní záležitosti a zpráva o činnosti výboru

2. Změna stanov – zvýšení členů výboru spolku na pět

3. Volba nových členů výboru spolku

4. Stanovení výše ročního členského příspěvku – 300,- Kč

5. Záměry a cíle spolku pro následující období

6. Různé

Schůze je otevřena i dalším členům výborů společenství vlastníků a členům samospráv bytových domů, kteří mají zájem o členství v našem spolku.

Prosíme o potvrzení účasti na mail spolekjszlin@seznam.cz.

Další informace na webu spolku www.jszlin.cz.       

Za výbor spolku:  

Pavel Sekula -    předseda spolku       

Vratislav Hladký – místopředseda spolku