Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč kandidujeme ..

20. 9. 2014

 PROGRAM HNUTÍ

 

OTEVŘENÁ RADNICE A SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JIŽNÍ SVAHY ZLÍN

V OBLASTI PROVOZU RADNICE BUDEME PROSAZOVAT:

NECHÁME VYŠETŘIT VŠECHNY PODEZŘELÉ (KORUPČNÍ) ZAKÁZKY, PŘEVODY A PRODEJE MAJETKU MĚSTA ZLÍN, VČETNĚ POKUT NA ZLÍN UVALENÉ A ODPOVĚDNOST ZA TYTO POKUTY. JE POTŘEBA, ABY LIDÉ VĚDĚLI, KDO SE V MINULOSTI OBOHACOVAL NA JEJICH ÚKOR, KDO ZPŮSOBIL DLUHY, KTERÉ NYNÍ SPLÁCÍME. BEZ ZNALOSTI MINULOSTI JE TĚŽKÉ SE SPRÁVNĚ ROZHODOVAT V SOUČASNOSTI.

ZAJISTÍME HISTORII PRODEJE MĚSTSKÉHO MAJETKU V SOUVISLOSTI S ČINNOSTÍ POLITIKŮ A POLITICKÝCH STRAN . ZVEŘEJNÍME, KTEŘÍ POLITICI PRO SEBE ČI PRO SVÉ PŘÍBUZNÉ A NEBO SPOLEČNOSTI TAKTO MAJETKOVĚ PROPOJENÉ ZÍSKALI LEVNĚ POZEMKY V KATASTRU MĚSTA ZLÍNA, BUDOVY V AREÁLU BÝVALÉHO SVITU A DALŠÍ NEMOVITOSTI

- ZVEŘEJŇOVAT DŮSLEDNĚ NA INTERNETU KOMPLETNÍ “ŽIVOTOPIS“ VŠECH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ A ZAKÁZEK MĚSTA: OD VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PŘES NABÍDKY UCHAZEČŮ, SLOŽENÍ VÝBĚROVÝCH KOMISÍ A HLASOVÁNÍ JEJICH ČLENŮ PO UZAVŘENÉ SMLOUVY A JEJICH PŘÍPADNÉ DODATKY.

 - ZAJISTIT U VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ DOSTATEČNÉ LHŮTY, ABY NABÍDKY MOHLY ZPRACOVAT I FIRMY, KTERÉ O ZAKÁZCE NEVĚDÍ “PŘEDEM“.

 - NEOMEZOVAT VSTUP DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ “NA MÍRU ŠITÝMI“ PODMÍNKAMI, KTERÝM VYHOVUJÍ JEN TI PŘEDEM VYBRANÍ (VELMI DŮLEŽITÉ V PŘÍPADĚ VELKÝCH ZAKÁZEK, PŘEDEVŠÍM STAVEBNÍCH ZAKÁZEK NEBO ZAKÁZEK NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE).

 - VYUŽÍVAT U VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ I VŠECHNA DALŠÍ PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ JSOU LEGISLATIVNĚ MOŽNÁ, NAPŘ. NEPOUŽÍVAT LOSOVÁNÍ JAKO METODU KE SNIŽOVÁNÍ POČTU NABÍDEK, NEVYŘAZOVAT NABÍDKY ZBYTEČNĚ Z FORMÁLNÍCH DŮVODŮ, VYLOUČIT Z VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI S AKCIEMI NA DORUČITELE, AKTIVNĚ OSLOVOVAT POTENCIÁLNÍ UCHAZEČE O ZAKÁZKU ATD.

 - ZVEŘEJŇOVAT VEŠKERÉ UHRAZENÉ FAKTURY ZA DODÁVKY A SLUŽBY NA STRÁNKÁCH MĚSTA, PODOBNĚ TAK I VEŠKERÉ UZAVŘENÉ SMLOUVY.

 - USTAVIT NÁSTROJE PRO KOMUNIKACI S OBČANY JAKO ZÁKLADNÍ PROSTŘEDEK ZPĚTNÉ VAZBY: POMOCÍ ANKET, INTERNETU A VEŘEJNÝCH DISKUSÍ BUDEME DISKUTOVAT S OBČANY O PLÁNOVANÝCH INVESTICÍCH, ZJIŠŤOVAT JEJICH NÁVRHY NA ZLEPŠOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A NA VYUŽITÍ POZEMKŮ MĚSTA.

 - U KAŽDÉ VĚTŠÍ INVESTICE NAVRHOVAT VE FÁZI ZÁMĚRU ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ, ABY MOHLA BÝT DISKUTOVÁNA JEJICH EFEKTIVITA A OBČANÉ NEBYLI MANIPULOVÁNI DO JEDINÉHO, PŘEDEM HOTOVÉHO PLÁNU.

 - RADNIČNÍ ZPRAVODAJ VYUŽÍVAT KE SKUTEČNÉMU INFORMOVÁNÍ OBČANŮ A NE K REKLAMĚ VYBRANÝCH OSOB Z VEDENÍ MĚSTA.

 - DO VÝBORŮ A KOMISÍ MAGISTRÁTU NOMINOVAT VÍCE ODBORNÍKŮ A OBČANŮ BEZ PŘÍMÉ VAZBY NA POLITICKÉ STRANY.

 .- PEČOVAT O SPOLEČENSKÝ ŽIVOT MĚSTA: PODPOROVAT KULTURNÍ I SPORTOVNÍ AKCE PŘÍMO V ULICÍCH A NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH, ROZŠIŘOVAT MOŽNOSTI VYŽITÍ PRO RODINY S DĚTMI (MATEŘSKÁ CENTRA, PARKY S DĚTSKÝMI HŘIŠTI) I PRO VŠECHNY DALŠÍ VĚKOVÉ KATEGORIE (VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ UDRŽOVANÉ PLOCHY PRO REKREAČNÍ SPORT)

 - VYUŽÍT VŠECH LEGISLATIVNÍCH MOŽNOSTÍ K OMEZENÍ NEBO LIKVIDACI HEREN.

 - NEVYTVÁŘET NOVÉ DLUHY A STÁVAJÍCÍ DLUHY CO NEJRYCHLEJI SPLÁCET.

 - HLEDAT PROSTŘEDKY NA INVESTICE ZEJMÉNA V EVROPSKÝCH FONDECH REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. FINANČNÍ NÁKLADY NA SOUČASNÉ PLÁNOVANÉ PROJEKTY REVIDOVAT POCTIVOU VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ A Z TAKTO VZNIKLÝCH ÚSPOR PŘIPRAVIT NOVÉ PROJEKTY V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI PRIORITAMI.

 - PROVÉST REVIZI DODAVATELSKÝCH A KONCESNÍCH SMLUV, KTERÉ MĚSTO UZAVŘELO V POSLEDNÍCH LETECH, A ZMĚNIT JE TAK, ABY BYLY VÝHODNĚJŠÍ PRO RADNICE.

 - UKONČIT DOSAVADNÍ MASIVNÍ A ČASTO NEVÝHODNÝ PRODEJ MAJETKU. PRIVATIZOVAT POUZE VÝJIMEČNĚ A ZA TRŽNÍ CENY. NENECHAT SE VMANIPULOVAT DO SITUACÍ, KDY POZDĚJI BUDE MUSET MĚSTO LEVNĚ PRODANÉ NEMOVITOSTI DRAZE VYKUPOVAT ZPĚT.

 -  ZVEŘEJŇOVAT PLATY VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ RADNICE A VŠECH MĚSTSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 V OBLASTI ŽIVOTNÍCH NÁKLADŮ BUDEME PROSAZOVAT:

VE SPOLUPRÁCI S RADNICEMI V JINÝCH MĚSTECH A VE SPOLUPRÁCI S POLITICKÝMI STRANAMI, SPOLKY A DALŠÍMI HNUTÍMI, BUDEME PROSAZOVAT ZRUŠENÍ PŘÍPLATKU V CENĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE NA OBNOVITELNÉ ZDROJE.

ZÁROVEŇ  BUDEME USILOVAT O NÁHRADU ŠKODY, KTERÁ OBČANŮM VZNIKLA V TÉTO SOUVISLOSTI, OD ZÁKONODÁRCŮ, KTEŘÍ TYTO NEÚMĚRNÉ NÁKLADY ZPŮSOBILI.

ZAJISTÍME PRO OBČANY MĚSTA ZLÍNA SPOLEČNÝM NÁKUPEM SILOVÉ ELEKTŘINY JEJÍ VÝHODNĚJŠÍ CENU.

 ( UKAZUJE SE, ŽE VÝSTAVBU PŘEDEVŠÍM SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN PROVÁZELA V MINULOSTI VYSOKÁ MÍRA KORUPCE A KLIENTELISMU, KTERÁ ZAPŘÍČINILA NEOPRÁVNĚNÉ UVEDENÍ DO PROVOZU TĚCHTO ZDROJŮ, ANIŽ MĚLI VE SKUTEČNOSTI SPLNĚNÉ VŠECHNY PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TAKOVÉHOTO SCHVÁLENÍ.)

 (PŘEDEVŠÍM SE VŠAK UKAZUJE, ŽE NEJSOU ŽÁDNÉ VĚDECKÉ DŮKAZY O TOM, ŽE BY NA „GLOBÁLNÍ ZMĚNU KLIMATU“ MĚLA PODSTATNÝ VLIV LIDSKÁ ČINNOST. NAŘÍZENÍ EU A STANOVENÍ PODÍLU OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ NA VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A NEPODLOŽENÉ LPĚNÍ NA TÉTO TEZI A DOKTRÍNĚ „ PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI“ SPOLU S VYMYŠLENÝMI A PODVODNÝMI ZPRÁVAMI A TEORIEMI O GLOBÁLNÍM OTEPLOVÁNÍ ZPŮSOBENÉM LIDSKOU ČINNOSTÍ ZA SOUČASNÉHO POTLAČOVÁNÍ ZVEŘEJNĚNÍ NÁZORŮ VĚDECKÝCH AUTORIT, KTERÉ POUKAZUJÍ NA NEPRAVDIVOST A NEVĚDECKOST TAKOVÝCHTO TEORIÍ,           ZPŮSOBUJE OKRÁDÁNÍ OBČANŮ, PODNIKŮ A S TÍM SPOJENOU ZTRÁTU KONKURENCESCHOPNOSTI TĚCHTO PODNIKŮ A ZTRÁTU PRACOVNÍCH MÍST, A ZAJIŠŤUJE PROSPĚCH ZÁJMOVÝCH SKUPIN A KORPORACÍ, VYDĚLÁVAJÍCÍCH NA BYZNYSU SPOJENÉM S UHLÍKOVÝMI DANĚMI, VÝSTAVBOU A PROVOZEM DOTOVANÝCH „OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE“ A MÍCHÁNÍM BIOPALIV DO POHONNÝCH SMĚSÍ AUTOMOBILŮ.)

ZE STEJNÝCH DŮVODŮ BUDEME PROSAZOVAT UKONČENÍ PŘIMÍCHÁVÁNÍ „BIOPALIV“ DO POHONNÝCH HMOT A ZRUŠENÍ VŠECH DODACÍ PRO FIRMY ZABÝVAJÍCÍMI SE VÝROBOU „BIOPALIV“

(ZE STEJNÝCH DŮVODŮ, TEDY VYMYŠLENÉM „OTEPLOVÁNÍM GLOBÁLNÍHO KLIMATU ZPŮSOBENÝM LIDSKOU ČINNOSTÍ – PŘEDEVŠÍM VYPOUŠTĚNÍM CO2 DO OVZDUŠÍ „ BYLO EU NAŘÍZENO NÁRODNÍM STÁTŮM POVINNÉ PŘÍMÍCHÁVÁNÍ  „BIOPALIV“. UKAZUJE SE VŠAK, ŽE PŘI PĚSTOVÁNÍ PLODIN PRO VÝROBU „BIOPALIV“, JEJICH DISTRIBUCI A VÝROBĚ, VZNIKÁ VÍCE CO2 NEŽ SE UŠETŘÍ  PŘIDÁNÍM TĚCHTO „BIOPALIV“ DO POHONNÝCH HMOT. PRO OBČANY A PODNIKY TO ALE ZNAMENÁ ZDRAŽENÍ PALIV A ZDRAŽENÍ POTRAVIN.

FIKTIVNÍ, NEVĚDECKÁ A PODVODNÁ TEORIE, PROSAZOVANÁ PŘEDEVŠÍM POLITIKY A NEOBJEKTIVNĚ ŠÍŘENÁ MÉDII, „ GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ ZPŮSOBENÉM LIDSKOU ČINNOSTÍ“, TAK ZDRAŽUJE LIDEM ELEKTRICKOU ENERGII, ZVYŠUJE CENY TEPLA, POHONNÝCH HMOT A POTRAVIN, A VE SVÉM KONEČNÉM DŮSLEDKU ZVYŠUJE CENY VŠECH VÝROBKŮ A SLUŽEB A TAKÉ ZPŮSOBUJE V DŮSLEDKU NIŽŠÍ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ ZTRÁTU PRACOVNÍCH MÍST.)

ZRUŠÍME NEVÝHODNÝ PROVOZNÍ MODEL PROVOZOVÁNÍ VODÁRENSTVÍ ( KTERÝ ZAVEDLY STRANY ČSSD, KDU-ČSL A ODS ), KDY ZISKY BYLY PŘEVEDENY SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI VEOLIA WATER. ZA DOBU TRVÁNÍ TOHOTO PROVOZNÍHO MODELU BYL ZISK PLYNOUCÍ VEOLII TÉMĚŘ JEDNU MILIARDU KORUN (1.000.000.000 ,- KČ ) ZA COŽ JSME ZAPLATILI NEÚMĚRNÝM ZDRAŽENÍM VODNÉHO A VODOVODY A KANALIZACE ZTRÁTOU MOŽNOSTI ČERPAT DOTACE NA INVESTICE DO VODÁRENSKÉ STRUKTURY.

SNÍŽÍME CENU VODNÉHO A STOČNÉHO O NEJMÉNĚ 12,- KČ ZA M3.

UKONČÍME STAV, KDY MĚSTO ZLÍN FINANCOVALO INVESTICE DO VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY VÝHRADNĚ ZE SVÉHO ROZPOČTU A ZAJISTÍME FINANCOVÁNÍ TĚCHTO INVESTIC POMOCÍ PENĚZ Z EVROPSKÝCH  FONDŮ

SNÍŽÍME CENU NÁJEMNÉHO V MĚSTSKÝCH BYTECH.

MĚSTO NEMUSÍ NUTNĚ GENEROVAT VELIKÝ ZISK Z NÁJEMNÍHO BYDLENÍ. JE PŘEDEVŠÍM POTŘEBA UMOŽNIT LIDEM DŮSTOJNÉ BYDLENÍ A PODPOŘIT ZVÝŠENÍ POČTU BYDLÍCÍCH OBYVATEL MĚSTA. CENA NÁJEMNÉHO V MĚSTSKÝCH BYTECH VYSOCE PŘEKRAČUJE OPRÁVNĚNÉ EKONOMICKÉ NÁKLADY. V NÁMI SPRAVOVANÝCH DOMECH JSOU TYTO NÁKLADY SPOLEČNĚ I S ODPISY 35,-KČ/M2. CHCEME SNÍŽIT CENU NÁJEMNÉHO V MĚSTSKÝCH BYTECH PODSTATNĚ NÍŽ, NEŽ JE SOUČASNÝCH 69,-KČ/M2.

ZAJISTÍME LEPŠÍ FUNGOVÁNÍ SEMAFORŮ VE MĚSTĚ, ABY SE ZKRÁTILA DOBA PRŮJEZDU MĚSTEM. CHCEME VYPNUTÍ SEMAFORŮ ( MIMO STĚŽEJNÍ KŘIŽOVATKY ) JIŽ OD 20:00  VE VŠEDNÍ DNY A V DOBĚ OD 13:00 V SOBOTU DO 16:00 V NEDĚLI. DOJDE TAK KE ZRYCHLENÍ DOPRAVY, SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ EMISÍ A HLUKU A SNÍŽENÍ SPOTŘEBY PALIVA A ELEKTRICKÉ ENERGIE.

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZVLÁŠTNÍ PÉČI BUDEME VĚNOVAT OBČANŮM JIŽNÍCH SVAHŮ. DOMNÍVÁME SE, ŽE POLITICI VE ZLÍNĚ DLOUHODOBĚ TUTO ČÁST ZANEDBÁVAJÍ. CÍTÍME POTŘEBU OBYVATEL TÉTO ČÁSTI ZLÍNA ZLEPŠIT JEJICH PROSTŘEDÍ A ZAJISTIT KLID, POHODU A VĚTŠÍ PROSTOR PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ VYŽITÍ.

 V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA JS BUDEME PROSAZOVAT:

 -          KVALITNÍ ÚDRŽBU ZELENĚ, ČASTĚJŠÍ SEČENÍ TRÁVY A ODVOZ POSEČENÉ TRÁVY

-          ODSTRANĚNÍ TORZA STAVBY NAD BILLOU A NA JEHO MÍSTĚ VÝSTAVBA MENŠÍHO STADIONU JAKO TRÉNINKOVÉHO CENTRA MLÁDEŽE

-          DOBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍHO PARKU NA JIŽNÍCH SVAZÍCH . VYBUDOVÁNÍM CENTRÁLNÍHO OBJEKTU BY DOSTAL PARK SVOJI KONEČNOU PODOBU. CENTRÁLNÍ OBJEKT BUDE SITUOVÁN VE VRCHNÍ ČÁSTI PARKU NA JEHO VÝCHODNÍ STRANĚ. JE NYNÍ NAZNAČEN NÁVOZEM ZEMINY A JAKO KRUCHOVÝ AMFITEÁTR BY MĚL SLOUŽIT I PRO RŮZNÉ KULTURNÍ AKCE. V RÁMCI CENTRÁLNÍHO OBJEKTU BY VZNIKLA CUKRÁRNA S KAVÁRNOU A ČAJOVNOU, KLUBOVNA PRO DĚTI A MÍSTO PRO SPRÁVCE PARKU, KDE BY SI LIDÉ MOHLI VYPŮJČIT SPORTOVNÍ NÁŘADÍ.

-          ZŘÍZENÍ MÍSTA SPRÁVCE PARKU. SPRÁVCE PARKU BY MĚL NA STAROST ÚDRŽBU SPORTOVIŠŤ, PŮJČOVÁNÍ SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ  A ŘÍDIL BY PROVOZ OHRAZENÝCH SPORTOVIŠŤ. VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU POLICIÍ BY TAKÉ ZAJIŠŤOVAL KLID A POŘÁDEK V OBLASTI PARKU.

-          VÝSTAVBY ZÓN PRO SENIORY S NÁSTROJI PRO CVIČENÍ

-          REKONSTRUKCE ODPADKOVÝCH KOŠŮ PODÉL CYKLOSTEZKY A JEJICH ŘÁDNÉ ČIŠTĚNÍ A VYPRAZDŇOVÁNÍ ÚDRŽBA LAVIČEK MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

-          VYBUDOVÁNÍ LESOPARKU KOCANDA

-          VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠŤ A PARKOVACÍCH DOMŮ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH

-          DOBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ  A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V MÍSTECH, KDE SCHÁZEJÍ

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 V OBLASTI SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKTIVIT OBČANŮ JS BUDEME PROSAZOVAT:

 

-          VÝSTAVBU NOVÝCH TENISOVÝCH KURTŮ

-          NOVÉ SÍTĚ NA HŘIŠTÍCH A OPLOCENÍ SPORTOVIŠŤ

-          ZANECHÁNÍ TRAVNATÝCH HŘIŠŤ NA FOTBAL PŘED TOČNOU KOCANDA

-          OBNOVA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

-          VYBUDOVÁNÍ ROZHLEDNY KOCANDA

-          DOBUDOVÁNÍ ASFALTOVÉ CESTY NA FRYŠTÁCKOU PŘEHRADU

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH POTŘEB OBČANŮ JS BUDEME PROSAZOVAT:

 -          ZAJIŠTĚNÍ KLIDU A POŘÁDKU NA SÍDLIŠTI, ZVÝŠENÍ POČTU ČLENŮ MĚSTSKÉ POLICIE

-          STANOVENÍ SPRÁVCE CENTRÁLNÍHO PARKU

-          ZLEPŠENÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY CEST A CHODNÍKŮ

-          OPRAVA CEST, CHODNÍKŮ, SVODIDEL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH POTŘEB VŠECH OBČANŮ MĚSTA ZLÍNA BUDEME PROSAZOVAT:

BUDEME OPĚT INVESTOVAT DO STAVBY MĚSTSKÝCH DOMŮ S NÍZKONÁKLADOVÝMI NÁJEMNÍMI BYTY, STAVBY DOMŮ PRO MLADÉ RODINY A POSTAVÍME NÁJEMNÍ BYTY PRO SVOBODNÉ MATKY.

BUDEME VÍCE INVESTOVAT DO OPRAV A REKONSTRUKCÍ VLASTNÍHO MAJETKU MĚSTA, ABYCHOM OŽIVILI A PODPOŘILI ŽIVNOSTNÍKY A DODAVATELE Z BLÍZKÉHO OKOLÍ.

BUDEME VYTVÁŘET VÝHODNÉ PODMÍNKY PRO DROBNÉ PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY VE SLUŽBÁCH A PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJCE.

NEBUDEME PRIVATIZOVAT ŽÁDNÉ STRATEGICKÉ SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA.

VYTVOŘÍME VÍCE NEŽ STO NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST V NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍCH.

VYTVOŘÍME 300 NOVÝCH MÍST PRO DĚTI  PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU VE STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH ŠKOLKÁCH.

BUDEME PODPOROVAT DĚTSKÁ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ UMOŽNÍ MATKÁM PRACOVAT. ZE STEJNÝCH DŮVODŮ, V RÁMCI SOCIÁLNÍHO PROGRAMU BUDEME PODPOROVAT HLÍDÁNÍ DĚTÍ V RODINÁCH.

VYBUDUJEME NOVÝ DOMOV PRO SENIORY VE ZLÍNĚ.

DOKONČÍME SPOLU S LESY ČR ASFALTOVOU KOMUNIKACI Z KOCANDY NA FRYŠTÁCKOU PŘEHRADU.

BUDEME PROSAZOVAT ZPROVOZNĚNÍ FRYŠTÁCKÉ PŘEHRADY JAKO MÍSTA PRO KOUPÁNÍ A AKTIVNÍ ODPOČINEK

BUDEME PROSAZOVAT ZRUŠENÍ PLÁNŮ NA ROZŠÍŘENÍ ŽELEZNIČNÍ TRATI PROCHÁZEJÍCÍ STŘEDEM MĚSTA. NECHCEME, ABY SE ŽELEZNIČNÍ TRAŤ PRODLUŽOVALA ZA VIZOVICE SMĚREM NA SLOVENSKO A MĚSTO A JEJÍ OBČANÉ TRPĚLI ZVÝŠENÝM PROVOZEM NA TÉTO TRATI.

BUDEME USILOVAT A REKONSTRUKCI AUTOBUSOVÉ A VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ JAKO NOVÝ MODERNÍ DOPRAVNÍ UZEL MĚSTA.

V RÁMCI PROGRAMU „ZLÍN – MĚSTO ZELENĚ“ POSTUPNĚ VYBUDUJEME UMĚLÉ ZAVLAŽOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ PARKOVÝCH OBLASTÍ A BUDEME PROSAZOVAT VÍCE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DO VÝSTAVBY A ÚDRŽBY NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH PARKŮ A ÚDRŽBY MĚSTSKÉ ZELENĚ.

NEJSME SPOKOJENI S ČISTOTOU A POŘÁDKEM VE MĚSTĚ. ZAJISTÍME NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE NA VÍCE MÍSTECH, JEJICH VČASNÉ VYVÁŽENÍ A SBĚR ODPADKŮ V RÁMCI PROGRAMU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ.

BUDEME PROSAZOVAT, ABY BYLY ODSTRANĚNY ŽVÝKAČKY Z CHODNÍKŮ A CEST V CENTRU MĚSTA A ZDANÍME JEJICH PRODEJ U PRODEJCŮ. TAKTO VYBRANÉ PROSTŘEDKY INVESTUJEME DO ÚKLIDU MĚSTA.

ZAMEZÍME MNOŽSTVÍ REKLAMNÍCH POUTAČŮ A NÁPISŮ NA BUDOVÁCH V CENTRU ZLÍNA. NAVRHNEME PRAVIDLA, PODLE KTERÝCH SE BUDOU MOCI REKLAMNÍ NÁPISY A POUTAČE REALIZOVAT.

OMEZÍME HERNY V CENTRU MĚSTA. ZAJISTÍME POZEMEK V OKRAJOVÉ ČÁSTI MĚSTA NA VYBUDOVÁNÍ PROSTOR URČENÝCH K AKTIVITÁM SPOJENÝM S HAZARDEM.