Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prezentace projektu hotové realizace - Slezská 4771-4772

10. 9. 2014

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?

Konkurence CZT ve formě tepelných čerpadel je jednou z reálných možností náhrady CZT individuálním zdrojem tepla. Uvedeme si důvody pro použití, včetně výhod a nevýhod vůči CZT.

Odpověď je ve stále rostoucí ceně tepla z CZT a srovnáním s odzkoušenými moderními alternativními zdroji – tepelnými čerpadly, zjistíte čím dál větší, až kontrastní, rozdíly v provozních nákladech. Následující tabulky Vás přesvědčí. ( Tabulky jsou v „projekt ke stažení“ )

Rentabilita investice do TČ začíná u ceny 500Kč/GJ, ve Zlíně to je od r. 2009

Zjednodušeně lze říci, že tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního prostředí, ohřívaného sluncem, a ke svému výkonu potřebuje přibližně jen jednu třetinu dodané energie ve formě elektřiny

Platíte za elektřinu pro pohon, ale samotné teplo máte ZDARMA.

V tom je kouzlo této technologie a zároveň velká konkurenční výhoda.

Ze všeho nejdřív bychom se měli ptát na dlouhodobou udržitelnost obou technologií a ta vychází ve prospěch TČ. Srovnáme následující:

Nevýhody CZT – centrální zásobování teplem:

náklady na provoz a údržbu sítí CZT zvyšují cenu tepla pro konečné zákazníky

odpojením zákazníka ze soustavy rostou fixní náklady pro zbývající odběratele

náklady na provoz sítí a jejich ztráty nemůže zákazník ovlivnit

legislativně CZT nemůže bránit získání stavebního povolení na změnu způsobu vytápění

u CZT nastane problém v r. 2016, kdy se podle nařízení EK mají významně zpřísnit limity vypouštěných emisních plynů teplárnami. V ČR to představuje investice ve výši asi 35mld.Kč, pokryté většinou z evropských dotací a emisních povolenek, ale stále majících vliv na navyšování cen za teplo – optimistický odhad je asi 6% ročně, pesimistický více než dvojnásobek.

Výhody TČ při náhradě za CZT:

Ekologicky přijatelný zdroj i v husté zástavbě

současnosti nahrává výhodnosti provozu TČ oproti CZT zejména cena fosilních paliv (uhlí, plyn) i rozvírání cenových nůžek mezi cenou fosilních paliv a cenou elektrické energie nejen v tarifu pro TČ.

v současnosti navíc není propad cen elektrické energie krátkodobou záležitostí, bude trvat do zrušení deformací výkupních cen z obnovitelných zdrojů v EU.

investor do TČ jasně vidí všechny náklady a může udělat provozní opatření k jejich minimalizaci. To je svoboda rozhodnutí nevyčíslitelná v penězích

Situace ve Zlíně, výchozí stav

CZT na jižních svazích za posledních 10 let téměř zdvojnásobilo cenu za GJ.

Roční růst ceny dosáhl v průměru téměř 6%, přičemž inflace se pohybovala v průměru jen kolem 3%

Cena v r. 2009 přesáhla 500Kč/GJ a letos je na hranici 600Kč/GJ

CZT na JS má ve smlouvách s domy cenovou doložku, že pokud celá soustava nespotřebuje určitou kvótu tepla - 320.000GJ, může navýšit cenu za GJ dle své potřeby a také toho využívá!

Alternativa ve vytápění pro činžovní domy na JS v podobě vysokoteplotního tepelného čerpadla bez zateplení fasády domu – příklad první instalace pro činžovní dům se 48byty ve Zlíně

Vypočítané ztráty domu Slezská 4771-2, Zlín jsou 132kW + potřeba TUV – 40kW

Výkon TČ - 128kW + bivalence elektrokotle 120kW (záložní zdroj)

Srovnatelný tepelný spád TČ s výkonem CZT, bez nutnosti zasahovat do ústředního topení

Vypočítané ztráty domu 132kW jsou navíc snížené opravou střechy se zesílením izolace na 15cm, zaspárováním dilatačních spár a výměnou 4 vchodových dveří s izolačním dvojsklem.

Systém vytápění je rozdělen na dvě nezávislé poloviny 2x4 jednotek po 16kW (pro každý vchod zvlášť) a jedna druhou zálohuje v případě výpadku nebo poruchy

Zavedení měření tepla v bytech znamená snížení spotřeby o 20 – 25% (dle zkušeností na dobu 3let, než se obyvatelé vrátí k původním návykům)

Náklady a návratnost

Pořizovací cena TČ 4.280.000,-Kč

Elektrická přípojka 300.000,-Kč

Roční úspora na provozu 450 až 500tis.Kč

Doba návratnosti do 8let

Životnost statických částí TČ 30let

Životnost rotačních částí TČ asi 100.000 motohodin do 15let

Záruka na TČ od výrobce 7let

Cena TČ pro rodinný dům je 200-300tis., cena TČ rozpočítaná na jeden byt je 95tis.Kč.

SVJ si vzalo úvěr na pořízení TČ a ostatních rekonstrukcí a splácí úvěr z ÚSPOR. Zálohy na teplo jsme snížili na asi polovinu a o tuto polovinu jsme navýšili fond oprav, ze kterého se splácí úvěr. Celkové inkaso zůstalo tedy beze změny. Je to velmi vlídné řešení, pokud si obyvatelé domu nemohou navýšit fond oprav nebo splácejí již stávající úvěr. Po splacení investice můžeme snížit cenu „inkasa“ nebo jeho zachováním ve stejné výši zvyšovat tvorbu fondu oprav k dalším investicím a opravám.

Legislativa

Zákon č.201 o životním prostředí definuje povinnost vlastníka objektu připojit se na CZT jako 1. zákonnou možnost a pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné zvolit vytápění z alternativního zdroje, kterým TČ je, jako 2. rovnoprávnou zákonnou možnost.

Město může zakotvit do energetické koncepce povinnost připojit se na CZT, ale ta není ZÁVAZNÁ.

Energetický zákon č.458 definuje povinnost subjektu nést náklady na odpojení. CZT velmi rády navěšují navíc náklady na poddimenzování tepel. kolektoru a náklad na odinstalování VS ve výši její ceny. Judikáty NS (Nejvyššího soudu) z února a července letošního roku tyto neoprávněné požadavky vylučují a definují prosté náklady na odpojení, jako práci odborné firmy na odinstalování VS.

Pokud má subjekt podepsanou smlouvu s CZT (ve Zlíně), je nutné dodržet výpovědní lhůtu, která běží půl roku a začíná od 1.7. v daném roce.

Při jednání s CZT je třeba být velmi obezřetný, lépe je v případě nutnosti využít služeb právní kanceláře se zkušenostmi v oboru. Takovou kancelář zde ve Zlíně jsme našli a využili.

Je nutné vést stavební řízení, které s připomínkami od CZT trvalo do 4měsíců, následně se CZT odvolalo ke krajskému úřadu, ale NEÚSPĚŠNĚ. Odvolání trvalo 3měsíce. Cesta je prošlapaná.

Další opravný prostředek je kasační stížnost ke krajskému správnímu soudu, která ale nemá odkladný účinek a řeší případná pochybení proti správnímu řádu, nikoliv předmět stavebního povolení.

Na závěr nám dovolte vyjádřit naději, že tento příklad bude pro Vás inspirativní natolik, že zvážíte a využijete těchto získaných zkušeností ve svůj prospěch.

27.8.2014 Spolek JS Zlín