Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lesopark Kocanda

15. 6. 2014

 

PRŮVODNÍ  A  TECHNICKÁ ZPRÁVA

 

 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

Název akce:               Lesopark Podlesí - Zlín

                              

Místo stavby:              KÚ Zlín (p. č. 2623/4, 2623/5, 2623/6, 2623/7, 2623/8, 3465/2, 3466/1 )

                                

Objednatel:                 Podlesí Zlín o. s.

                                 Podlesí 5407, 760 05 Zlín

                                 zastoupen p. Pavlem Sekulou, ředitelem

                                 IČO: 27048101

                                 tel.: 777 559 012, e-mail: sekula@seznam.cz

 

Zpracovatel:                ARBOREA BŘEZOVÁ s.r.o.

                                   Březová 96, 763 15 Slušovice

                                 zastoupen ing. Janem Divilou, jednatelem

                                 IČO: 15527379,  DIČ: CZ15527379

                                 tel., fax: 577 983 342, e-mail:arborea@volny.cz

 

Autor:                        ing. Jan Divila

 

Spolupráce:                Jiří Dobeš

 

Stupeň projektu:         Jednostupňová dokumentace

 

Datum:                       listopad 2007

 

 

 

 

2.  VŠEOBECNÁ ČÁST

 

2.1. UMÍSTĚNÍ A CHARAKTER STAVBY

 

     Řešené území (dále ŘÚ) o celkové výměře cca 47.040 m2 se nachází v KÚ Zlín při SV okraji sídliště Jižní svahy v místní části Podlesí. Jedná se o lesní porost ve správě Lesů České republiky, s.p. ŘÚ je vymezeno ze Z ulicí Okružní, z J cyklostezkou navazující na ul. Podlesí V resp. (soukromými) lučními pozemky a V hranici ŘÚ tvoří lesní hospodářská cesta (p.č. 2623/7 a 3466/1). Předmětem řešení jsou dílčí pěstební opatření v ŘÚ, bodové úpravy povrchu stávajících lesních cest resp. ploch a doplnění ŘÚ mobiliářem a sportovně-rekreačními prvky tak, aby byl podpořen rekreační potenciál ŘÚ.

     Projekt je na pozemcích umístěn v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu i se zásadami funkčního využití území, danými ÚPD. Ochranná pásma inženýrských sítí budou dodržena v souladu s platnými normami.

 

 

2.2. PROJEKTOVÉ PODKLADY

 

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového prostoru vč. zákresu inženýrských sítí dotčených správců a zákresu z katastrálních map (ing. David, 2007)

Technické podklady od dotčených státních a samosprávních orgánů

Vlastní terénní průzkum a konzultace

 

 

 

2.3. PROJEDNÁNÍ PROJEKTU

 

     Návrh byl projednáván formou konzultací se zástupci objednatele. Dále byl projednán s pracovníky následujících dotčených státních a samosprávních orgánů a institucí:

- Lesy české republiky, s.p., lesní správa Bystřice p. Hostýnem,

- Statutární město Zlín – odbor stavební a územního plánu,

- Statutární město Zlín – odbor městské zeleně,

- Statutární město Zlín – odbor životního prostředí a zemědělství.

 

 

3. TECHNICKÁ ČÁST   

 

3.1. CHARAKTRISTKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

 

3.1.1. Přírodní poměry řešeného území

 

     Řešené území se nachází v nadmořské výšce cca 319 - 347 m. Z hlediska klimatických poměrů je řazeno do oblasti mírně teplé, okrsku mírně vlhkého, s mírnou zimou, pahorkatinového. Průměrná roční teplota vzduchu 8,2 oC, průměrný roční úhrn srážek 730 mm.

     Geologický podklad ŘÚ je budován paleogenními sedimenty flyšového pásma Západních Karpat.

     Z hlediska geobotanického (rekonstrukce přirozené vegetace) je ŘÚ řazeno do asociace dubohabrových hájů.

     Charakteristiku stávajícího lesního porostu uvádí lesní hospodářská kniha (LHK Bystřice p. Hostýnem). Porost je tvořen převážně borovicí lesní (50%) a dubem (45%), vtroušeně je zastoupen buk (3%) a habr (2%). Jedná se o stejnověký porost stáří cca 90 let. V ŘÚ se vtroušeně objevuje dále akát, třešeň, bříza, osika a modřín. Pomístní podrost je tvořen v převážné míře habrem.

 

 

3.1.2. Širší územní vztahy

 

     ŘÚ se nachází na okraji zastavěného území sídliště Jižní svahy a tvoří přechod mezi městem a volnou krajinou. ŘÚ bezprostředně navazuje na cyklostezku procházející Centrálním parkem sídliště Jižní svahy a také na modře značenou turistickou trasu ve směru na údolní nádrž Fryšták, obec Fryšták a dále na Hostýnské vrchy. Sjezdem ulicí Okružní je možné napojení ŘÚ na cyklostezku č. 5067 Zlín – Kostelec – Lešná – Fryšták a dále na cyklostezku č. 5036 resp. 5121 do Hostýnských vrchů.

     ŘÚ prochází v jeho JZ části řada podzemních inženýrských sítí (vodovod, VTL plynovod), které napojují vodárenský objekt při Z hranici ŘÚ.

     Z hlediska územního plánu  je ŘÚ zařazeno do kategorie „plochy krajinné zóny s převážně přírodním charakterem“. Jedná se o plochy tvořené ekologickou kostrou území s dominantní funkcí ochrany přírody. ŘÚ je v územním plánu zařazeno do kategorie lesa zvláštního určení (z hlediska lesního hospodářského plánu jsou porosty v ŘÚ obhospodařovány jako běžný hospodářský les), ve které je požadováno „dodržovat obecné zákazy činností v lese, při hospodaření využívat technologií a postupů které neohrozí funkci rekreační resp. ochrannou, nepřípustné je snižování výměry těchto ploch, výstavba objektů nesouvisejících s funkcí území, přípustná je dosadba přirozených, přírodě blízkých dřevinných porostů“.

     ŘÚ prochází lokální biokoridor č. 200 056. Jedná se o částečně funkční prvek ÚSES.

 

 

3.1.3. Stávající využití ŘÚ

 

     ŘÚ je v současné době přírodním areálem, který slouží jako zázemí pro každodenní rekreační, sportovní a herní aktivity obyvatel sídliště Jižní svahy (jedná se o nejdostupnější lesní plochu v sousedství sídliště). Pro tyto aktivity nabízí především relativně kvalitní přírodní prostředí a dostatečný prostor.

     V ŘÚ hospodaří Lesy České republiky, s.p., lesní správa Bystřice p. Hostýnem, revír Zlín (viz.: výpis z hospodářské knihy).

 

 

 

3.2. NÁVRH ŘEŠENÍ – KONCEPCE, PROGRAMOVÝ SCÉNÁŘ

 

     Základním principem navrhovaného řešení je podpora rekreačního potenciálu ŘÚ pomocí jednoduchých technických a pěstebních opatření tak, aby nebyl narušen nebo potlačen „přírodní“ charakter území.

     S ohledem na stávající způsoby využívání ŘÚ ke každodenní rekreaci byl vymezen základní rekreační okruh (vycházkový, běžecký …). Délka okruhu je rovných 1000 m. Okruh je veden v převážné míře po stávajících lesních cestách, pouze v S části ŘÚ je trasován v novém úseku. Okruh je veden jak v lesním porostu tak i při jeho okraji a střídá tak prostředí i povrch cest (lesní cesta, travnatá pěšina, nově navrhovaný úsek s drcenou borkou apod.). Návrh předpokládá úpravu vybraných úseků rekreačního okruhu pěstebními opatřeními. Jedná se především o odstranění resp. redukci podrostu podél lesní cesty v místech, kde je podrost příliš hustý a cesta tak vede pouze úzkým koridorem. Tyto úseky jsou pro návštěvníka pocitově méně příjemné a mohou být i nebezpečné. Opatření řeší úpravu podrostu pouze v úzkém pásu (š. cca 2-3 m) bezprostředně navazujícím na lesní cestu, protože jinak platí obecná zásada, že střídání otevřených a uzavřenějších úseků je při trasování cest v lesoparku žádoucí.

     Okruh je proložen několika stávajícími úseky rozvolněného porostu resp. úseky nezalesněnými (rozlohy do 0,05 ha), které v určitých intervalech propojují Z a V rameno rekreačního okruhu. Tato místa, která rozšiřují možnosti pohybu v ŘÚ,  budou využita k instalaci jednoduchých sportovně-rekreačních prvků .

     Jedná se dřevěné prvky jednotného „přírodního“ designu, které slouží k procvičení základních svalových partií a které funkčně i esteticky obohatí „nabídku“ lesoparku. Vedle tělocvičných prvků je do nezalesněného úseku v centrální části ŘÚ navrhována dřevěná herní sestava pro děti věkové kategorie 6 – 15 let. Pěstební opatření směřovaná do těchto úseků zahrnují  odstranění vybraných stromů (jedná se většinou o podrůstavé resp. usychající jedince) a dosadby dřevin. Cílem kácení je uvolnění esteticky hodnotných stromů (nejčastěji vzrostlé buky) příp. další rozvolnění porostu. Navrhované dosadby slouží k vytvoření keřového lemu porostního okraje otevřeného úseku se sportovně-rekreačním prvkem č. 1 resp. k odclonění technického objektu v sousedství úseku s prvkem č. 5. Sortiment navrhovaných výsadeb zahrnuje pouze domácí druhy dřevin.

     Další opatření jsou navrhována  k pomístní úpravě povrchu cestní sítě v ŘÚ. Dlouhodobě podmáčené úseky budou oddrenážovány pomocí jednoduchých trativodů a drenážních jímek. Jako drenážní prvek budou současně využity upravené štěrkové povrchy z drobného těženého kameniva – D.T.K. - (plochy tlumící pád)  pod sportovně-rekreačním prvkem č. 1 a herním prvkem v centrální části. V centrální části bude drenáž dále kombinována s poválkovým chodníkem. K úpravě povrchu vybraných úseků cest bude použita také drcená borka příp. dřevěné štěpky.

     Návrh předpokládá doplnění ŘÚ základním mobiliářem. Jedná se o informační tabule, umístěné v obou hlavních nástupních bodech do areálu, dále o dřevěné sedací prvky – „lavice“ a dřevěné stojany na kola. Lavice a stojany budou umístěny u jednotlivých zastavení na trase základního okruhu a také při J okraji ŘÚ v místech s výhledem na otevřené luční pozemky.

     Součástí navrhovaných úprav ŘÚ je v neposlední řadě sanace ploch znehodnocených divokými skládkami.

 

3.3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

 

3.3.1. Úpravy povrchů, drenáž

 

Úprava povrchu – drcená kůra, štěpky – mulčování povrchu především pro vymezení trasy lesní cesty resp. plochy (např. plocha pod sportovně-rekreačním prvkem, který nevyžaduje povrch tlumící pád). Mulčování do určité míry zabraňuje také rozšlapávání mokrého povrchu mlatových cest. Mulčovaný úsek (tl. mulče při rozprostření cca 6 cm) může být lemován podélně položenou kulatinou upevněnou dřevěnými kolíky do země.

 

Úprava povrchu – poválkový chodník – chodník š. cca 1,25 m z dřevěných hranolů na dřevěné nosné konstrukci kotvené do země. Dřevěné prvky budou hloubkově  impregnované zdravotně nezávadným přípravkem.

 

Úprava povrchu – štěrk – štěrkové plochy z drobného těženého kameniva (D.T.K) jako povrchy tlumící pád u vybraných sportovně-rekreačních prvků a herního prvku. Specifikace povrchu – viz.: tělocvičný prvek č. 1.

 

Drenáž – lokální oddrenážování dlouhodobě podmáčených úseků lesních cest pomocí trativodů a drenážních jímek. Trativod ve spádu cca 1-2% o rozměrech (š x hl.) cca 0,6 x 0.8 vyplněný štěrkodrtí f. 0-63 resp. hrubým drceným kamenivem f. 22-63. Do trativodu může být vložena odtoková drenážní trubka PVC DN 100 na pískovém podsypu (spád min. 0,5 %). Zaústění trativodu do drenážní jímky o rozměrech cca 1 x 1 m, vyplněné hrubým drceným kamenivem. Počty a umístění trativodů budou upřesněny před realizací projektu.

 

3.3.2. Mobiliář, prvky „FIT-stezky“, herní prvky

 

     Navrhovány jsou následující prvky mobiliáře: dřevěné sedací prvky – „lavice“, dřevěný stojan na kola, informační tabule. Rozmístění prvků mobiliáře je uvedeno v situaci (v.č. 2), vyobrazení prvků je uvedeno v příloze technické zprávy.

 

Dřevěné sedací prvky – výtvarně pojaté hrubě opracované kusy kmenů, pařezů apod., kotvené do betonových patek 40/40/60 cm.

 

Stojan na kola – dřevěný kuláč s výřezy pro usazení kol kotvený do betonových patek 40/40/60 cm.

 

Informační tabule – kůlová konstrukce z akátového broušeného dřeva kotvená betonovými patkami do země obsahuje základní informace o rekreačním okruhu, rozmístění jednotlivých prvků a dále údaje o provozovateli areálu vč. telefonních čísel tísňových volání.

 

     Navrhované sportovně-rekreační a herní prvky jsou z produkce firmy Tomovy parky s.r.o. (Hranice 35, 512 63 Rovensko pod Troskami, www.tomovyparky.cz, tel.: 481 389 181). Jedná se o prvky ručně vyráběné z akátového a dubového broušeného dřeva s povrchovou úpravou nezávadnými přípravky.. Prvky jsou vyrobeny v souladu s normou pro zařízení dětských hřišť ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177  (tyto normy ošetřují komplexně bezpečnost herního mobiliáře, povrchu dětských hřišť a další související  požadavky, které bezprostředně ovlivňují bezpečí uživatelů, jako například nárazové a dopadové zóny). Kotvení prvků je řešeno pomocí betonových patek přímo do terénu (bez kovových kotevních prvků). Rozmístění a velikost kotevních patek budou specifikovány v montážní dokumentaci. Navrhovány jsou v převážné míře sestavy z typových certifikovaných prvků (s výjimkou posilovací stolice – atyp, nutno certifikovat). Konkrétní podoba prvků vč. barevnosti  bude specifikována před realizací projektu. Rozmístění prvků je uvedeno v situaci (v.č. 2), vyobrazení prvků je uvedeno v příloze technické zprávy.

 

Prvek č. 1/ Hrazda (hrazdinka) + žebřiny (TP1I02-002 – žebřiny místo lezecí stěny)

Trojhrazda + žebřiny. Výška konstrukce cca 220 cm, prostor pro prvek 850 x 600 cm (uvedeno vč. bezpečnostní zóny). Povrch tlumící pád – drobné těžené kamenivo f. 4-8 v tl. vrstvy 300 mm. Pod touto štěrkovou vrstvou je navržena hutněná drenážní vrstva z hrubého kameniva f.22-63  tl. 0-300 mm, rozprostřená na odspádovanou zemní pláň. Pro odvedení dešťových vod bude ve středu bezpečnostní zóny vykopána jímka o průměru 1 m a hloubce 0,5 m, tato jímka bude také vyplněna hrubým drceným kamenivem. V případě potřeby bude do drenážní jímky zaústěna drenáž (trativody) z širšího okolí bezpečnostní zóny prvku.

 

Prvek č. 2/ Sestava kladin („Šikulova kladina“ TP 2D00-007 + „Bidýlko“-přelízka TP 1D00-005)

Kladina (2x) + přelízka. Výška prvku cca 40 cm, prostor pro prvek vč. bezpečnostní zóny 600 x 380 cm (kladina) resp. 500 x 480 cm (přelízka). Není třeba povrch tlumící pád.

 

Prvek č. 3/ Horizontální žebřík (atypická sestava z typových prvků – viz.: „Mučírna“ TP 1H00-002)

Čtyřboká nosná konstrukce, horizontální žebřík 2x. Výška prvku cca 220 cm, prostor pro prvek vč. bezpečnostní zóny 750 x 550 cm. Povrch tlumící pád – viz.: prvek č. 1.

 

Prvek č. 4/ Posilovací stolice (atypický prvek)

Kůlová konstrukce se šikmo osazenou sedací deskou. Výška prvku cca 60 cm. Prostor pro prvek vč. bezpečnostní zóny cca 460 x 380 cm. Není třeba povrch tlumící pád.

 

Prvek č. 5/ Přeskakovadla (kladiny na přeskakování) („HOP-HOP“ TP 2D00-005)

Dvojice kůlových přeskakovadel (2x). Výška prvku cca 40 cm, prostor pro prvek vč. bezpečnostní zóny 420 x 380 cm. Není třeba povrch tlumící pád.

 

Herní prvek – mnohostěn (TP 1I01-002)

Kůlová konstrukce (hexagonál), houpací pneumatika na plocho i svislá, kyvný závěs, řetězový žebřík, houpací lano se sedákem, houpačka – pryžový sedák na řetězu. Výška prvku cca 250 cm. Prostor pro prvek vč. bezpečnostní zóny 1350 x 1000 cm. Povrch tlumící pád – viz.: prvek č. 1.

 

Herní prvek – mostek zavěšený – lamelový  (TP 3H00-001)

Kůlová konstrukce, trámková lamelová mostovka zavěšená na řetězech. Výška plošiny cca 30 – 40 cm, výška konstrukce cca 110 cm. Prostor pro prvek vč. bezpečnostní zóny cca 550 x 410 cm. Není třeba povrch tlumící pád. Mostek bude napojen na poválkový chodník.

 

 

3.3.3. Pěstební opatření

 

Odstranění resp. redukce podrostu - pěstební zásah je navrhován ve vybraných úsecích (PO 1 – 9) podél trasy základního rekreačního okruhu resp. v úsecích s plánovanými sportovně-rekreačními prvky. Plošný rozsah těchto opatření je uveden v situaci a bude přesně vymezen v terénu a odsouhlasen  lesním správcem.

 

Kácení vybraných stromů - stromy navržené ke kácení byly vyznačeny při terénní pochůzce s lesním správcem (2. 11. 2007). Kácení budou zajišťovat pracovníci zlínského revíru LČR.

 

Dosadby

DO 1 – výsadba keřového lemu porostního okraje.

Sortiment: Cornus alba, Rosa canina, Viburnum opulus, Prunus spinosa, Rhamnus catharticus – standardní obalované sazenice

 

DO 2 – clonná výsadba u oplocení technického objektu

Sortiment: Carpinus betulus, Polpulus tremula, Pinus sylvestris, Larix decidua + keřový lem a podsadba – viz.: DO 1

 

     Technologie založení: odstranění ruderálního travobylinného porostu, celoplošné zpracování půdy nakopáním, výsadba dřevin, zálivka, mulčování výsadby drcenou borkou příp. štěpky, ochrana dřevin proti okusu (nátěr repetentem příp. dočasná lesnická oplocenka).

     Pro vlastní realizaci výsadeb bude zpracován výsadbový plán.

 

Doporučení

     S ohledem na skutečnost, že lesní porost v ŘÚ je obhospodařován jako běžný hospodářský les (doba obmýtí: 110 let při stáv. stáří porostu 90 let), doporučujeme, aby jednáním se státním orgánem správy lesů a na základě jeho podnětu byl lesní porost v areálu lesoparku zařazen do kategorie lesa zvláštního určení dle §8, odst. 2, písm. c) zák. č. 289/95 (lesní zákon). Přeřazení do této kategorie („příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí“) by bylo zahrnuto do nového lesního hospodářského plánu. Plán by pak zahrnoval jednotlivá pěstební opatření, která by vedla k prostorové, sortimentální a věkové diferenciaci porostu a zajistila by dlouhodobou perspektivu plánovanému lesoparku. 

 

 

 

 

3.4.   VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, naopak její realizace povede ke zkvalitnění prostředí ŘÚ. Provozem stavby nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady.

 

 

3.5.    VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU A SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

 

Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na okolní výstavbu.

 

 

 

3.6.   ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO BEZPEČNOST STAVEBNÍCH PRACÍ

 

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Vytyčení zajistí investor.

     Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, atd.). Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

     V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:

·         Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pra­cích.

·         vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.

·         Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, (Hygienické předpisy MZSV ČR, svazek 66/1990)

·         Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 Sb. Hygienické před­pisy, kterými se mění směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČR č. 46/1978 Sb. Hygie­nické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, (Hygienické před­pisy MZSV ČR, svazek 66/1990)

·         Výnos MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č.77/1989, kterým se mění směr­nice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí ve znění směrnice MZ ČSR č.66/1985 Sb. Hygie­nické předpisy (Hygienické předpisy MZSV ČR, svazek 66/1990)

·         Hygienické předpisy č. 41 - svazek 37/77 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací

·          Zákon č. 185/2001 Sb.,  o odpadech

 

 

3.7.  ODPADY PŘI VÝSTAVBĚ

 

     Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů.

     Dodavatel  musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím,  že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

     Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

 

 

3.8.   KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI A NADZEMNÍMI ROZVODY

 

     Projektant upozorňuje na povinnost stavebníka před zahájením prací vytýčit fyzicky v terénu všechny případné stávající inženýrské sítě, které se nacházejí na staveništi. Zároveň je potřeba prokazatelně seznámit zástupce dodavatele stavby s vytyčenými trasami všech podzemních inženýrských sítí.

 

 

3.9.   SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ

 

     Souřadnicový systém JTSK. Výškový systém je vztažen na pevné výškové body v systému  Bpv.

 

 

 

4.   ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

 

Upozornění projektanta k projektové dokumentaci

     Projektová dokumentace je zpracovaná v úrovni jednostupňového projektu a tomu odpovídá přesnost a podrobnost rozpracování projekčního řešení a podrobnost specifikací jednotlivých popisů prací, výrobků a materiálů.

     Přesné řešení a určení všech stavebních prací bude řešeno v dokumentaci pro realizaci stavby a projektant si tedy vyhrazuje právo provedení dílčích změn. Objemy prací lze přesně určit pouze na základě podrobného rozpracování projekčního řešení v realizační dokumentaci.

 

 

                                                                                                                    Vypracoval: Ing. Jan Divila

 

 

 

 

 

5.   PŘÍLOHY

 

Vyobrazení prvků mobiliáře, herních a sportovně-rekreačních prvků

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář