Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku

13. 6. 2014

                                       Spolek Jižní Svahy Zlín

Stanovy

 

 

Článek I.

Spolek Jižní Svahy Zlín byl založen shodou zakladatelů na obsahu stanov. Zakladatelé jsou předsedové a členové výborů společenství vlastníků, předsedové družstev a předsedové samospráv neformálně zastupující jednotlivé domy na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně.

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

 

 

Článek II.

Název spolku

Spolek Jižní Svahy Zlín (dále jen „Spolek“)

 

 

Článek III.

Sídlo Spolku

Adresa sídla: Slezská 4772, 760 05  Zlín

 

 

Článek IV.

Účel Spolku

Účelem spolku je:

-        prosazování a ochrana veřejných zájmů,

-        ochrana přírody, krajiny a životního prostředí,

-        jednání s příslušnými orgány městské a státní správy či jinými organizacemi ve věcech cílů Spolku,

-        organizování společenských, kulturních a sportovních akcí,

Článek V.

Cíle, poslání a principy Spolku

Tento Spolek vznikl na základě potřeb obyvatel Jižních Svahů ve Zlíně. Zakladatelé byli vedeni především snahou zvýšit společenské postavení obyvatel tohoto sídliště, jejichž potřeby jsou ze strany odpovědných orgánů dlouhodobě zanedbávány.

Cílem a posláním Spolku je zajistit lepší fungování městské správy, zlepšit stav životního prostředí, podpora sportovních a turistických aktivit, zlepšení společenského prostředí a snížení životních nákladů.

Základním principem, na kterém je postaven Spolek je, že obyvatelé Jižních Svahů ve Zlíně jsou rovnocennými občany a zasluhují stejnou pozornost, inovace a péči, jako obyvatelé v centru města.

 

Článek VI.

Hlavní činnost Spolku

1.        Spolek vykonává hlavní činnosti v souladu se svým účelem uvedeným v čl. IV. a za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým cílem a posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2.        Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

3.        V případě, že se v budoucnu budou chtít připojit k  činnosti Spolku další městské části, je možné vytvářet Pobočné spolky. Vznik a jednání pobočného spolku je dán zákonem 89/2012 Sb. Vznik pobočného spolku schvaluje členská schůze.

 

 

Článek VII.

Vedlejší činnost Spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

 

Článek VIII.

Členství

1.      Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

2.      Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

3.      Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

4.      Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

5.      Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

·        dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru Spolku;

·        úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

·        vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor Spolku, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a  poslání Spolku dle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;

·        zánikem spolku;

·        Rozhodnutím členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ.

6.        Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

 

 

Článek IX.

Práva a povinnosti člena

1.      Každý člen Spolku má právo:

·        podílet se na činnosti Spolku,

·        být pravidelně informován o dění ve Spolku,

·        podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku,

·        obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,

·        volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku,

·        žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. Stanov.

 

2.      Každý člen Spolku má povinnost:

·        platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze,

·        chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,

·        dodržovat stanovy Spolku,

·        aktivně se podílet na činnosti Spolku,

·        pravidelně se informovat o dění ve Spolku.

 

 

Článek X.

Členské příspěvky

1.      Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.

2.      Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.

3.      Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor Spolku

4.      Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor Spolku.

 

 

Článek XI.

Seznam členů

1.      Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzická osoba             Právnická osoba

Jméno a příjmení                      Název

Bydliště                                   Sídlo

Datum narození                       IČ

Tel. č./ email                            Tel. č./ email

                                               Osoba jednající jménem člena ve Spolku

 

2.      Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda Spolku. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 14 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 14 dnů od zániku členství.

3.      Předseda je povinen vydat ve lhůtě 14 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

4.      Seznam členů Spolku je zveřejněn na webu Spolku. Odesláním žádosti dle čl. VIII odst. 4. těchto stanov a přijetím za člena Spolku, tento člen Spolku tímto vyjadřuje souhlas se zveřejněním v seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. XI odst. 1 stanov.

 

 

Článek XII.

Orgány Spolku

1.      Organizační strukturu Spolku tvoří:

a.      Členská schůze

b.      Výbor Spolku

2.      Funkční období volených orgánů jsou tři roky. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VIII. odst. 5 stanov, uplynutím funkčního období, odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí nebo odstoupením z funkce.

 

                                                                                                                

Článek XIII.

Členská schůze

1.      Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

2.      Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

·       určit hlavní zaměření činností Spolku,

·       rozhodovat o změně stanov,

·       schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané výborem Spolku,

·       rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,

·       schvalovat výsledek hospodaření Spolku,

·       volit členy výboru a předsedu Spolku,

·       jmenovat likvidátora při zániku Spolku,

·       hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,

·       rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,

·       rozhodnout o přeměně Spolku,

3.      Členská schůze je svolávána výborem Spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

4.      Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.

5.      Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

6.      Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům mailem nejméně 14 dní před jejím konáním. Pozvánka musí být zároveň zveřejněna na webu Spolku. Místo konání členské schůze je Zlín.

7.      Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

8.      Je-li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.

9.      Jednání Členské schůze řídí předseda Spolku. V případě jeho nepřítomnosti řídí členskou schůzi člen Výboru, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce na členskou schůzi.

10.  Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do 14 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

11.  Usnesení členské schůze lze rovněž přijmout hlasováním per rollam, uskutečněným i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, pokud členská schůze schválila pravidla pro takové rozhodování. Tento způsob rozhodování lze v každém jednotlivém případě použít jedině v případě, že s  ním projeví písemně nebo s využitím technických prostředků souhlas všichni členové  Spolku.

 

 

Článek XIV.

Statutární orgán Spolku

1.      Výbor Spolku je statutárním a kolektivním orgánem Spolku. Výbor Spolku má 3 členy. Předsedou výboru je předseda Spolku. Výbor si ze svých členů volí jednoho místopředsedu.

2.      Výbor Spolku řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.

3.      Navenek za Spolek jedná předseda Spolku samostatně. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.

4.      Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.

5.      Předseda Spolku vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.

6.      Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

7.      Do působnosti Výboru náleží:

·        svolávat Členskou schůzi,

·        přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

·        dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

·        přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,

·        rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

·        rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

·        schvalovat interní organizační normy Spolku.

 

 

Článek XV.

Majetek a hospodaření Spolku

1.      Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto stanov.

2.      Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

3.      Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

4.      Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

5.      Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.

6.      Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

7.      Spolek bude transparentně nakládat s přijatými prostředky. Všechny příjmy a výdaje budou zobrazeny na webu Spolku.

 

 

 

Článek XVI.

Zánik a likvidace Spolku

1.      Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.      Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

3.      Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.

4.       Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 

 

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

 

1.      Znění těchto Stanov bylo schváleno shodou zakladatelů dne 19. 6. 2014.

2.      Znění těchto stanov je účinné od 19. 6. 2014.